ค่ายโอลิมปิก มข.

สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษ
1. นักเรียนจากค่ายที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ทำคะแนนได้ในอันดับ 10 คนแรก จะได้รับสิทธิ์ให้เข้ารับการอบรมค่ายที่ 1 ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษาถัดไปโดยไม่ต้องสอบเข้า หากนักเรียนยังคงศึกษาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ซึ่งผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายที่ 2 จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในคณะต่างๆ ทั้งนี้ นักเรียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ดังกล่าวไวด้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.
3. นักเรียนค่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศ มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศสาขาดาราศาสตร์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
4. นักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน สามารถเข้าศึกษาคณะ ใน มข. ดังต่อไปนี้
      1) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี เคมี (ผ่านค่าย 2)
      2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสื่อดิจิทัลหลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโลจิสติกส์หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า (ผ่านการอบรมค่าย 1)
      3) คณะเทคโนโลยี (ผ่านการอบรมค่ายฯ)
      4) คณะเทคนิคการแพทย์ (ผ่านค่าย 2) 
      5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ
      6) คณะพยาบาลศาสตร์ (เข้าร่วมโครงการค่าสอวน. หรือเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ)