ค่ายโอลิมปิก มข.

ติดต่อเรา

โครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก
งานวิจัยและบริการวิชาการ
กองบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 09 1421 0058 (งานบริการวิชาการและวิจัย) ในเวลาราชการเท่านั้น
โทร. 08 7428 2406 (คุณพิศมัย คชโคตร) ในเวลาราชการเท่านั้น