ค่ายโอลิมปิก มข.

รางวัลที่ได้รับ

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 19-22 มิ.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลเหรียญเงิน  ได้แก่ นายอานนท์ จินดาวงค์  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)
รางวัลเหรียญทองแดง  จำนวน 2 รางวัล
- ดช.ภัครินทร์ ลีไตรรงค์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
- นายชาติภูมิ ศิริมูล   โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รางวัลพิเศษ strong come back พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท ได้แก่ นายชาติภูมิ ศิริมูล  โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ผลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย. 61 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รางวัลเหรียญทองแดง 
นายพงศภัค เหลืองรัตนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
- นายรุจนโรจน์ ซองศิริ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
- นายชยธร ซาชิโย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)


ผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 61 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นายเกียรติยศ จันทรักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รางวัลเกียรติคุณประกาศ
- นายกันต์ ศรีวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- นายชาวิน คงประสงค์ศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
- นายศิวกร พานิชยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
- นายไตรรัตน์ บำรุงจิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 7-12 พ.ค. 61 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับ ม.ต้น 

รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล ได้แก่ ดช.ณัฐภัทร ภูแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

รางวัลเหรียญทองแดง 3 รางวัล ได้แก่

       - ดช. นรุตม์ชัย วัชรพงศ์จรัส โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

       - ดญ. ลิลฎา เจริญศิริพรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

       - ดญ. ปิติภัทร เป็นตามวา โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลเกียรติคุณประกาศ 2 รางวัล ได้แก่

       - ดช. ณัฐนนท์ ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

       - ดช. ธีธัช วิษณุโยธิน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ระดับ ม.ปลาย

รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล ได้แก่  นายภัทรพล เลาลัคนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) และได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดศูนย์ภูมิภาค

รางวัลเกียรติคุณประกาศ 4 รางวัล ได้แก่

       - นายธนทัต จันทระโสภา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

       - นายปิติ  กลางคาร   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

       - นางสาวณัฐสุดา  พลอยโสภณ  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

       - นางสาวนันทนา  เพชรพนมพันธุ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)


ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 61 ณ ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

1. นายพงศ์วิชญ์  ศิริรักษ์   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล คะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. นายสุทธเมธ  ลิมานนท์   โรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้รับรางวัล เหรียญทองเเดง และรางวัล ฺBest solution

3. นายชนาธิป สมบัติทอง   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัล เหรียญทองเเดง

4. ด.ช.นิพัทธ์ จันทรพรหมเดช   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

5. นายเปมทัต แท่นสุนทร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


ผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 6-10 เม.ย. 61 ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.  นายพลรัตน์  ไชยศิริ    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเป็น 1 ใน 60 ของ สสวท.

2.  นายวศิน  สร้อยสุข    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเป็น 1 ใน 60 ของ สสวท.

3. นางสาวภิญญดา  มูลแก้ว  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  และเป็น 1 ใน 60 ของ สสวท. 

4. นางสาวอจลญา  อึ้งสำราญ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

5. นายวิกรชัย  พชรโชค  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  


ผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 

ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 60 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

เหรียญเงิน นายพัชรพล สุวรรณเขต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร (เป็น 1 ใน 60 ของ สสวท.)

เหรียญทองแดง จำนวน 4 คน ดังนี้

1) นายศุภเดช แต้อารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น (เป็น 1 ใน 60 ของ สสวท.)

2) นายสุวิชา สุพัฒนะพงศ์ โรงแรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น (เป็น 1 ใน 60 ของ สสวท.)

3) นายพิชชากร นิธีพรเดชะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ 

4) นางสาวศิรินภา สุลำนาจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ 


ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 
ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 60 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 คน ดังนี้
1) เด็กชายณัฐกิตติ์ เกียรติมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
2) เด็กหญิงปิติภัทร เป็นตามวา โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
3) เด็กชายภัทรพล เลาลัคนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
4) เด็กชายสรวิศ กำจรเวทย์ โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทองแดง จำนวน 2 คน ดังนี้ 
1) นายธนกร สุขะ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
2) เด็กชายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด