ค่ายโอลิมปิก มข.

กำหนดการเข้าค่าย สำคัญ

กำหนดการเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2566


วิชาฟิสิกส์

วิชาชีววิทยา

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาเคมี

ดาราศาสตร์


กำหนดการเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2566

     เดือนมีนาคม - เมษายน  พ.ศ. 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     (กำหนดการที่แน่นอน ศูนย์ สอวน. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)