ค่ายโอลิมปิก มข.

กำหนดการเข้าค่าย สำคัญ

กำหนดการเข้าค่าย 1  ปีการศึกษา 2563

ทุกสาขา เข้าค่าย 1 & 2 ณ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ม.ต้น และ ดาราศาสตร์ ม.ปลาย (31 มี.ค. - 11 เม.ย. 64)
เคมี: 19-29 เม.ย. 64 online 
ฟิสิกส์: 1-12 พ.ค. 64 online
คอมพิวเตอร์: 6 - 17 พ.ค. 64 online
--------------------------------------
ตารางเรียนค่าย 1
ดาราศาสตร์ ม.ต้น
เคมี
ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์
--------------------------------------

กำหนดการเข้าค่าย 2  ปีการศึกษา 2563

คณิตศาสตร์: 18 เม.ย.-3 พ.ค. 64 online 
ชีววิทยา: 18 เม.ย. - 2 พ.ค. 64 online 
ดาราศาสตร์ ม.ต้น และ ดาราศาสตร์ ม.ปลาย: 1-16 พ.ค. 64 online
ฟิสิกส์: 20 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64 online 
เคมี:  10-21 พ.ค. 64 online 
 คอมพิวเตอร์: 23 พ.ค. - 6 มิ.ย. 64 

--------------------------------------
ตารางเรียนค่าย 2
ดาราศาสตร์ ม.ต้น   
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย  
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทางศูนย์ฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตออกนอกค่ายฯ กรณีจำเป็น    word   PDF